1. Hỗ trợ đời sống Trong những năm gần đây, hoạt động hỗ trợ sinh viên quốc tế đặc biệt được chú trọng. Đến với các KTX, đầu tiên sinh viên quốc tế được hướng dẫn về cách thức sinh hoạt để phù hợp với phong tục tập quán của cả 2 quốc gia.
1- Trung tâm Hỗ trợ sinh viên: - Địa chỉ: Số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội