Toàn thể VC&NLĐ Trung tâm Hỗ trợ sinh viên thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

Căn cứ Nghị quyết Hội nghị CCVC năm 2017 TTHTSV được tổ chức ngày 19 tháng 12 năm 2017, toàn thể VC&NLĐ trong Trung tâm đã thảo luận và xây dựng kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của Trung tâm;

Căn cứ Nghị quyết Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017 được tổ chức ngày 12 tháng 01 năm 2018 cũng đã thảo luận phương hướng, kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị;

Đảng uỷ, Ban Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên đã họp và thống nhất triển khai thực hiện 06 nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, gồm:

- Làm tốt công tác chính trị tư tưởng HSSV, CBVC&NLĐ tuyên truyền, động viên lan toả tạo khí thế phấn khởi trong toàn đơn vị. Quan tâm bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống cán bộ, đảng viên.

- Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy đảng và ủy ban kiểm tra. Chú trọng kiểm tra, giám sát, kiểm soát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

- Phát huy quyền làm chủ của cán bộ, viên chức và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Tăng cường đối thoại, giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề bức xúc, những kiến nghị chính đáng của VC&NLĐ.

- Đổi mới toàn diện công tác HSSV nội trú theo hướng chuyển đổi từ quản lý hành chính sang dịch vụ, phục vụ và hỗ trợ.

- Cải cách hành chính, chú trọng nâng cao tính chuyên nghiệp của đội ngũ, đổi mới QLĐH đáp ứng yêu cầu quản trị đại học tiến tiến.

- Đổi mới cơ chế tài chính; đầu tư, khai thác hiệu quả CSVC hiện có; chủ động phối hợp với các Ban chức năng của ĐHQGHN trong quy hoạch, đầu tư KTX tại Hòa Lạc.

Đảng uỷ chỉ đạo các tổ chức chính quyền, đoàn thể xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, quán triệt tới các thành viên trong tổ chức và động viên toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức &NLĐ trong Trung tâm phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu; xây dựng khối đoàn kết nhất trí trong toàn đơn vị, thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 đã đề ra, xứng đáng với vị thế của đơn vị trực thuộc ĐHQGHN.