Hỗ trợ công tác điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong hoạch định các chiến lược phát triển kinh tế xã hội, nhất là khi chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng.

          Cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (viết gọn là Tổng điều tra) sẽ được thực hiện trên toàn quốc đối với tất cả các đơn vị điều tra. Thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 1/4/2019. Thời gian thu thập thông tin tại địa bàn trong 25 ngày, bắt đầu từ 7 giờ 30 phút ngày 1/4/2019 và kết thúc chậm nhất vào ngày 25/4/2019.

          Tổng điều tra nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở cả nước, đáp ứng yêu cầu thông tin về dân số và nhà ở, phục vụ đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030; phục vụ giám sát thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về công tác dân số trong tình hình mới; giám sát các mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết.

          Đối tượng của cuộc tổng điều tra bao gồm tất cả người Việt Nam thường xuyên cư trú trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội của nghĩa Việt Nam tính đến thời điểm điều tra; người Việt Nam được cơ quan có thẩm quyền cho phép xuất cảnh ra nước ngoài trong thời hạn quy định. Các trường hợp chết của hộ dân cư từ ngày 16/2/2018 đến hết ngày 31/3/2019.

          Kết quả sơ bộ của cuộc tổng điều tra sẽ được công bố vào tháng 7/2019. Kết quả điều tra mẫu sẽ được công bố vào quý IV năm 2019. Kết quả điều tra toàn bộ sẽ được công bố vào quý II năm 2020. Các báo cáo phân tích chuyên đề sẽ được công bố vào quý IV năm 2020.

          Với mục đích nâng cao nhận thức của cán bộ, học sinh, sinh viên trong việc tích cực tham gia và ủng hộ cuộc Tổng điều tra; tăng cường công tác phối hợp giữa các bộ, ngành, ban chỉ đạo các cấp trong việc tổ chức thực hiện Tổng điều tra năm 2019. Trung tâm Hỗ trợ sinh viên thông tin về cuộc Tổng điều tra tới các đơn vị trực thuộc để có kế hoạch phối hợp và hỗ trợ Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tại địa bàn của từng đơn vị cùng toàn thể cán bộ, học sinh, sinh viên nội trú, qua đó để cán bộ, học sinh, sinh viên hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình trong việc cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác cho cơ quan thống kê nhà nước, góp phần thực hiện thành công Tổng điều tra cũng như tích cực tham gia các tổ, nhóm điều tra tại địa bàn cư trú, làm nòng cốt trong gia đình và hỗ trợ, giúp đỡ những người xung quanh nơi cư trú kê khai đầy đủ, chính xác những thông tin theo biểu mẫu điều tra.