Thông báo của nhà trường

Ngày 28/8/2020, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 của Đại học Quốc gia Hà Nội đã có công văn chỉ đạo

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020

Năm 2016, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) và Viện Hàn lâm Anh Quốc (British Academy – BA), Viện Hàn lâm Kỹ thuật Hoàng gia Anh (Royal Academy of Engin

Pages