Thông báo kết quả phỏng vấn tuyển dụng viên chức năm 2020

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020

(Kèm theo Thông báo số 41/TB- HTSV -TCCB ngày 21 tháng  8 năm 2020 của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên)

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Vị trí tuyển dụng

Điểm phỏng vấn

Điểm ưu tiên (nếu có)

Điểm tổng

Kết quả

 (dự kiến)

Nam

Nữ

1

Nguyễn Thị Vân Anh

 

29/11/1981

CV Quản lý
 sinh viên

85

 

85

Trúng tuyển

2

Ngô Thị Khánh Hoa

 

01/10/1971

CV Quản lý
sinh viên

80

 

80

Trúng tuyển

3

Trịnh Thị Hồng

 

12/02/1988

CV Quản lý
 sinh viên

85

 

85

Trúng tuyển

4

Hoàng Thị Thu Hương

 

15/08/1982

CV Hỗ trợ
sinh viên

84

 

84

Trúng tuyển

5

Lê Hoàng Hạc

18/09/1983

 

Kỹ sư xây dựng cơ bản và sửa chữa thường xuyên

83

 

83

Trúng tuyển

6

Đoàn Văn Khá

23/07/1994

 

Kế toán viên

79

 

79

Trúng tuyển

7

Nguyễn Thùy Linh

 

03/01/1990

Kế toán viên

78

 

78

Trúng tuyển

File đính kèm: