Thông tin liên hệ

1- Trung tâm Hỗ trợ sinh viên:

Địa chỉ: Số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

- Email: tthtsv@vnu.edu.vn

Website: css.vnu.edu.vn    

-  Điện thoại: 024 3754 7422

- Facebook: https://www.facebook.com/css.vnu.edu.vn/                                                

2- Ban quản lý KTX Mễ Trì:       

Địa chỉ: Số 182 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội       

- Hotline: 01234 182 182

- Trưởng ban QL:     Điện thoại:    024 3854 4466        email: ktxmetricss@gmail.com

Tổ QL và Hỗ trợ sinh viên:          0243.553.1736        Số nội bộ: 1210.

- Tổ Bảo vệ:    0243.553.2688       Số nội bộ: 1214 (thường trực 24/24h)

- Văn phòng tư vấn và hỗ trợ sinh viên:            024 3553 2358

- Facebook: https://www.facebook.com/KTX-M%E1%BB%85-Tr%C3%AC-283892368434412/

3- Ban quản lý KTX Ngoại Ngữ:

Địa chỉ: Số 1 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội

- Hotline: 1968 268 173

- Trưởng ban QL:     Điện thoại:    024.37547.033              Email: ktxngoaingu@vnu.edu.vn

Tổ QL và Hỗ trợ sinh viên:          024.37549.550               Số nội bộ: 666

- Tổ Bảo vệ:    024.37547.569            

- Văn phòng tư vấn, hỗ trợ:  024 3754 8321           

- Facebook: https://www.facebook.com/KTXNN/

4- Ban quản lý KTX Mỹ Đình

Địa chỉ: Đường Hàm Nghi, Nam Từ Liêm, Hà Nội

- Hotline: 024 3204 3999 Số máy lẻ 101 hoặc di động: 0975 678 585

- Trưởng ban QL:     Điện thoại:    024 3204 3999   email: kytucxamydinh@gmail.com

Tổ Dịch vụ và Quản lý sinh viên: 024 3204 3999 Số máy lẻ 101

Tổ Hành chính –Tổng hợp: 024 3204 3999 Số máy lẻ 102

Tổ Kỹ Thuật: 024 3204 3999 Số máy lẻ 103

- Facebook: https://www.facebook.com/ktxmydinh/

CONTACT INFORMATION

1- Center for Student Services:

- Address: No. 144 Xuan Thuy, Cau Giay, Ha Noi

Website: css.vnu.edu.vn    

-  Tel: 024 37547422

-  Facebook: https://www.facebook.com/css.vnu.edu.vn/                                                

2- Me Tri Dormitory Management Board       

- Address: No. 182, Luong The Vinh, Thanh Xuan, Ha Noi

- Head of Dormitory Management Board: Tel: 0243.854.4466                 Email: ktxmetri@vnu.edu.vn

- Hotline: 01234 182.182

- Student Management and Support Services:  0243.553.1736      Extension: 1210

- Security team: 0243.553. 2688  Extension: 1214 (available 24/24h)

- Student counseling and support office: 024.35532358             

- Facebook: https://www.facebook.com/KTX-M%E1%BB%85-Tr%C3%AC-283892368434412/

3- Dormitory Management Board of Foreign Language Faculty:

- Address: No. 1 Pham Van Dong, Cau Giay, Ha Noi

- Head of Dormitory Management Board: 024.37547.033 

Email: kytucxangoaingu@gmail.com

- Hotline:  0968.268.173

- Student Management and Support Services: 024.3754.550  Extension: 666

 - Security team:  024.37547.569      

 - Student counseling and support office: 02437548321

 - Facebook: https://www.facebook.com/KTXNN/

4- My Dinh Dormitory Management Board:

- Address: Ham Nghi Road, South of Tu Lien, Ha Noi

- Head of Dormitory Management Board: (024) 32043999     

 Email: kytucxamydinh@gmail.com

- Hotline: 0975 678 585

- Student Services and Management Department: (024) 32043999 Extension: 101

- Department of General Administration: (024) 32043999       Extension 102

- Technical department: (024) 32043999  Extension 103

- Facebook: https://www.facebook.com/ktxmydinh/

Vietnamese