Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và Tổng kết công tác Đảng năm 2018 của Đảng uỷ Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

          Thực hiện hướng dẫn của Đảng ủy ĐHQGHN, ngày 17/01/2019 Đảng ủy Trung tâm Hỗ trợ sinh viên đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và Tổng kết công tác Đảng năm 2018.

          Tham dự Hội nghị có Đồng chí Hoàng Trọng Nghĩa, Bí thư Đảng ủy TTHTSV, báo cáo viên quán triệt các nội dung của Nghị quyết cùng toàn thể đảng viên của Đảng bộ TTHTSV.

          Tại Hội nghị các đảng viên được truyền đạt nội dung cơ bản các nội dung của Hội nghị Trung ương 8, khóa XII. Hội nghị Trung ương 8 khóa XII đã bàn thảo nhiều vấn đề quan trọng của Đảng, của đất nước, thông qua nội dung cơ bản Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

          Trong quá trình tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết, đồng chí Hoàng Trọng Nghĩa nhấn mạnh 03 vấn đề chính: 

          Thứ nhất, bám sát, tiếp thu đầy đủ những nội dung cơ bản của các nội dung của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) để sau Hội nghị phối hợp cùng với tập thể cấp ủy, lãnh đạo đơn vị tập trung chỉ đạo, triển khai một cách có hiệu quả. Đảng ủy cần căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, tình hình, đặc điểm cụ thể của Đảng bộ để sớm ban hành kế hoạch, chương trình hành động năm 2019 triển khai thực hiện Nghị quyết, xác định rõ những việc cần làm ngay, có các giải pháp thực hiện có tính khả thi nhất. 

          Thứ hai, tập trung thảo luận, xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong thực hiện chương trình hành động của cấp ủy, kế hoạch hành động của cá nhân. Từ đó, nêu cao ý thức tự giác, gương mẫu trong việc thực hiện và chỉ đạo thực hiện, góp phần đưa nghị quyết vào cuộc sống. 

          Thứ ba, công tác tuyên truyền về Nghị quyết cần được tiến hành sâu rộng, thường xuyên, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hấp dẫn và phù hợp, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, người lao động, tạo sự đồng thuận, tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển đơn vị, ĐHQGHN và đất nước trong thời kỳ mới.

          Cùng với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), Đảng uỷ TTHTSV tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018 của Đảng bộ TTHTSV và chỉ đạo các chi bộ, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu năm 2019. Trong quý I, sẽ đảm bảo cho CBVC, người lao động đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi “an toàn, tiết kiệm, vui tươi, lành mạnh”, giữ vững an ninh, trật tự, đảm bảo an toàn trong thực hiện nhiệm vụ.

          Cũng tại Hội nghị công tác Đảng năm 2018, một số ý kiến thảo luận như: Công tác học sinh sinh viên tiếp tục được đổi mới, chú trọng chăm sóc sức khoẻ tinh thần, giảm căng thẳng cho HSSV. Đổi mới công tác quản lý phục vụ sinh viên quốc tế: quy hoạch, phân khu, nâng cấp, bổ sung trang thiết bị; Công tác cán bộ năm 2019 cần được chú trọng; Tăng cường phát triển các hoạt động dịch vụ, giữ vững ổn định nguồn thu; Các chi bộ triển khai cho đảng viên cam kết, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2019.