[Infographic] Điều kiện sinh hoạt của sinh viên tại các Ký túc xá ĐHQGHN

Hệ thống Ký túc xá của ĐHQGHN đã cung cấp các dịch vụ nhằm nâng cao đời sống và hỗ trợ học tập, nghiên cứu khoa học cho học sinh – sinh viên, tổ chức các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp, bồi dưỡng các kỹ năng cần thiết cho học sinh – sinh viên.

>>> [Infographic] Thủ tục đăng ký nội trú tại các KTX của ĐHQGHN

 VNU Media