Tiếp tục duy trì HTQLCL ISO 9001:2015 tại TTHTSV

Nhằm mục đích xác định sự phù hợp của hệ thống quản lý chất lượng, đánh giá khả năng đáp ứng các yêu cầu pháp luật và yêu cầu khác mà tổ chức phải tuân thủ, đánh giá hiệu lực của hệ thống quản lý trong việc đảm bảo thường xuyên đáp ứng các mục tiêu làm cơ sở cho việc duy trì chứng nhận ISO 9001:2015, ngày 26/06/2020 tại Trung tâm Hỗ trợ sinh viên đã tiếp đoàn chuyên gia của Trung tâm chứng nhận phù hợp - QUACERT đến đánh giá định kỳ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Buổi họp có sự tham dự của Đoàn đánh giá gồm ông Phạm Đức Thọ - Trưởng đoàn, và bà Nguyễn Thị Hải Xuân - thành viên, lãnh đạo TT, Ban ISO, đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách ISO của các đơn vị được đánh giá đã kiểm tra, đánh giá tại các đơn vị nhằm xác định tính phù hợp so với các yêu cầu của Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được triển khai và áp dụng tại Trung tâm.

Qua buổi đánh giá, ông Phạm Đức Thọ đưa ra một số nhận định cũng như những ý kiến đóng góp nhằm cải tiến Hệ thống quản lý, nâng cao chất lượng quản lý để đảm bảo hiệu quả công việc, công tác quản lý, cung cấp dịch vụ phục vụ và hỗ trợ sinh viên nội trú của Trung tâm.

Kết thúc buổi đánh giá, ông Hoàng Trọng Nghĩa - Giám đốc TTHTSV gửi lời cảm ơn chân thành đến Trung tâm chứng nhận phù hợp - QUACERT nói chung cũng như Đoàn đánh giá nói riêng, đã đến làm việc và giúp cho Trung tâm xác định được sự phù hợp của Hệ thống quản lý chất lượng theo đúng yêu cầu, TTHTSV ghi nhận những kết quả mà đoàn đánh giá đưa ra đồng thời nhắc nhở các đơn vị cần thực hiện nghiêm túc các góp ý của Đoàn đánh giá. 

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên đã áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào trong công tác điều hành, quản lý từ năm 2018. Đến nay, hệ thống quản lý chất lượng theo ISO của TTHTSV đã bước sang chu kỳ thứ hai của giấy chứng nhận (2018-2021). Kể từ khi áp dụng tiêu chuẩn ISO đến nay, công tác quản lý, điều hành đã được cải thiện rõ rệt.