Trung tâm Hỗ trợ sinh viên tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khoa XII và Tổng kết công tác Đảng năm 2017

Ngày 12/01/2018, Đảng ủy Trung tâm Hỗ trợ sinh viên (TTHTSV) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến 'Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng và Tổng kết công tác Đảng năm 2017''. Đồng chí Hoàng Trọng Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy, Bí thư các chi bộ và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ TTHTSV.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Hoàng Trọng Nghĩa, Bí thư Đảng ủy Trung tâm, trực tiếp giới thiệu nội dung các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng: Nghị quyết số 18-NQ/TW “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “về công tác dân số trong tình hình mới”... Đồng chí báo cáo viên đã tập trung trao đổi những điểm mới, những luận điểm cốt lõi, thể hiện sự phát triển về nhận thức và lý luận của Đảng trong các vấn đề của từng Nghị quyết.

Đồng chí Hoàng Trọng Nghĩa giới thiệu nội dung các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII tại Hội nghị

Việc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) nhằm giúp cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ TTHTSV nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của các Nghị quyết, qua đó góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Cũng tại Hội nghị, Đảng bộ TTHTSV đã tiến hành Tổng kết công tác Đảng năm 2017, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018. Hội nghị đã nghe đồng chí Hoàng Trọng Nghĩa báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu của công tác Đảng năm 2018. Báo cáo nêu rõ, trong năm 2017, Đảng bộ TTHTSV đã có nhiều kết quả đáng khích lệ được Đại học Quốc gia Hà Nội ghi nhận và đánh giá cao; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy luôn được chú trọng đã dẫn dắt Trung tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; xây dựng Đảng bộ, chi bộ ổn định, phát triển. Năm 2017, Đảng bộ đã cử 04 đồng chí dự lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, giới thiệu 08 quần chúng ưu tú dự lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho quần chúng đối tượng kết nạp Đảng do Đảng uỷ Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức và đã kết nạp 02 Đảng viên mới.

Đảng ủy trường xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ thường xuyên nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Lãnh đạo thực hiện nghiêm túc điều lệ Đảng, các nguyên tắc, quy định của Đảng trên hệ thống chính trị và trong mọi mặt trận.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuyên môn, Đảng ủy đã quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác công tác quản lý, phục vụ học sinh sinh viên, công tác kế hoạch tài chính, công tác hành chính, tổ chức cán bộ, xây dựng cơ sở vật chất, công tác thanh tra pháp chế, và công tác đoàn thể…

Báo cáo đã xác định rõ mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018, trong đó tập trung lãnh đạo thực hiện các chương trình công tác năm 2018 của Đảng ủy ĐHQGHN và Đảng ủy TTHTSV và 06 nhiệm vụ trọng tâm: 03 nhiệm vụ công tác Đảng gồm có: Tiếp tục làm tốt công tác chính trị tư tưởng cho viên chức, người lao động và học sinh sinh viên, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng, phát huy dân chủ cơ sở; 03 nhiệm vụ chính trị gồm có: Đổi mới toàn diện công tác HSSV nội trú theo hướng phục vụ dịch vụ, đặc biệt chú trọng hỗ trợ hướng nghiệp & việc làm, Cải cách hành chình, đổi mới công tác quản lý điều hành, nâng cao tính chuyên nghiệp của đội ngũ; Chủ động phối hợp các Ban chức năng ĐHQGHN thực hiện nhiệm vụ quy hoạch, đầu tư các KTX tại Hòa Lạc.

Với những thành tích đã đạt được, trong năm 2017, Đảng bộ TTHTSV đã tổ chức đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên, kết quả là Đảng bộ "hoàn thành tốt nhiệm vụ" có 02 chi bộ được công nhận đạt chi bộ “trong sạch, vững mạnh”, 02 chi bộ được công nhận đạt chi bộ "hoàn thành tốt nhiệm vụ", 05 Đảng viên được công nhận là Đảng viên “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Trọng Nghĩa, Bí thư Đảng ủy Trung tâm nhấn mạnh phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ cần tổ chức thực hiện, phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu của Đảng viên; xây dựng khối đoàn kết nhất trí trong toàn đảng bộ, thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2018 đã đề ra, xứng đáng với vị thế của ĐHQGHN và vị trí của đơn vị.