Văn bản

Số hiệu Ngày văn bản Trích yếu Ngày có hiệu lực File đính kèm
Chi tiết 29/2012/NĐ-CP 04/12/2012 Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức 01/06/2013 Tải file
Chi tiết 58/2014/QH13 20/11/2014 Luật Bảo hiểm xã hội 01/01/2016 Tải file
Chi tiết 10/2012/QH13 18/06/2012 Bộ luật lao động 01/05/2013 Tải file
Chi tiết 58/2010/QH12 15/11/2010 Luật viên chức 01/01/2012 Tải file
Chi tiết 158/QĐ-HCTC 09/07/2015 Quyết định ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ các phòng, ban KTX trực thuộc TTHTSV 09/07/2015 Tải file
Chi tiết 52/QĐ-TCCB 07/01/2009 Quyết định về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ và đổi tên Trung tân Nội trú sinh viên thành Trung tâm Hỗ trợ sinh viên 07/01/2009 Tải file
Chi tiết 2619/QĐ-ĐHQGHN 20/07/2015 Quyết định Ban hành quy định về Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên 20/07/2015 Tải file