Văn bản

Số hiệusort descending Ngày văn bản Trích yếu Ngày có hiệu lực File đính kèm
Chi tiết 10/2012/QH13 18/06/2012 Bộ luật lao động 01/05/2013 Tải file
Chi tiết 158/QĐ-HCTC 09/07/2015 Quyết định ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ các phòng, ban KTX trực thuộc TTHTSV 09/07/2015 Tải file
Chi tiết 163/2013/TTLT-BTC-BNV 15/11/2013 Hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lai, bố trí, miễn nhiệm thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước 01/01/2014 Tải file
Chi tiết 2619/QĐ-ĐHQGHN 20/07/2015 Quyết định Ban hành quy định về Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên 20/07/2015 Tải file
Chi tiết 29/2012/NĐ-CP 04/12/2012 Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức 01/06/2013 Tải file
Chi tiết 3468/QĐ-ĐHQGHN 09/11/2017 QĐ sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm và chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp trách nhiệm đối với công chức, viên chức quản lý trong ĐHQGHN 09/11/2017 Tải file
Chi tiết 3668/QĐ-ĐHQGHN 15/10/2014 QĐ ban hành quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển VCLĐ trong ĐHQGHN 15/10/2014 Tải file
Chi tiết 52/QĐ-TCCB 07/01/2009 Quyết định về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ và đổi tên Trung tân Nội trú sinh viên thành Trung tâm Hỗ trợ sinh viên 07/01/2009 Tải file
Chi tiết 58/2010/QH12 15/11/2010 Luật viên chức 01/01/2012 Tải file
Chi tiết 58/2014/QH13 20/11/2014 Luật Bảo hiểm xã hội 01/01/2016 Tải file