Chức năng nhiệm vụ

I. Chức năng:

Tổ chức thực hiện công tác quản lý, phục vụ học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh (sau đây gọi chung là HSSV) nội trú; cung cấp các dịch vụ nhằm nâng cao đời sống và hỗ trợ học tập, nghiên cứu khoa học cho HSSV; tổ chức các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp, bồi dưỡng các kỹ năng cần thiết cho HSSV.

II. Nhiệm vụ:

1. Quản lý, phục vụ HSSV nội trú

 a) Tổ chức đón tiếp, sắp xếp chỗ ở cho HSSV Việt Nam và nước ngoài vào ở trong các ký túc xá (KTX) của Trung tâm theo đúng tiêu chuẩn, chế độ quy định của cơ quan quản lý có thẩm quyền và của ĐHQGHN;

b) Tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho HSSV;

c) Đảm bảo an ninh chính trị, an ninh trật tự; vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng chống cháy nổ trong các KTX;

d) Cung cấp thông tin về các chương trình học bổng; tìm kiếm các nguồn tài trợ học bổng giúp những HSSV có hoàn cảnh khó khăn;

đ) Kiểm tra, đánh giá và khen thưởng, kỷ luật đối với HSSV nội trú;

e) Quản lý cơ sở vật chất; tổ chức cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các khu nhà ở được giao quản lý.

2. Tổ chức các hoạt động tư vấn, kinh doanh, dịch vụ

a) Cung ứng dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư, nhà cao tầng;

b) Cung cấp các hoạt động kinh doanh, dịch vụ phục vụ đời sống sinh hoạt, học tập, nghiên cứu khoa học và giải trí cho HSSV;

c) Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao cho HSSV; tổ chức các Câu lạc bộ gắn với chuyên môn, học thuật; hợp tác trao đổi tham quan, du lịch trong khu vực và quốc tế; các hoạt động xã hội khác của HSSV nhằm kết nối cộng đồng HSSV của ĐHQGHN, góp phần rèn luyện phẩm chất, đạo đức, xây dựng tình cảm gắn bó của HSSV đối với ĐHQGHN;

d) Tổ chức các khóa bồi dưỡng kỹ năng mềm, trợ giúp HSSV trong học tập, sinh hoạt và tìm kiếm việc làm, góp phần hoàn thiện sản phẩm đào tạo của ĐHQGHN;

đ) Tổ chức các hoạt động tư vấn về tâm lý và sức khỏe cho HSSV;

e) Giới thiệu nhà ở, việc làm và hoạt động hỗ trợ khác cho HSSV.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do ĐHQGHN giao.