Đối tượng ưu tiên vào ở KTX

  • HSSV là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, HSSV khuyết tật.
  • HSSV là con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người có công.
  • HSSV có hộ khẩu thường trú tại vùng cao, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
  • HSSV có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số.
  • HSSV mồ côi cả cha và mẹ.
  • HSSV là con hộ nghèo, cận nghèo theo quy định hiện hành của Nhà nước.
  • HSSV nữ, sinh viên được nhận học bổng dành cho các ngành khoa học cơ bản của ĐHQGHN.
  • HSSV tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, Đoàn TNCS HCM, Hội sinh viên, khu KTX hoặc các tổ chức xã hội tổ chức.
  • Các trường hợp khác do Ban quản lý KTX thống nhất với đơn vị đào tạo quyết định.

Chú ý:

Các đối tượng được ở KTX của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên - ĐHQGHN phải là người đang học tập hoặc công tác tại ĐHQGHN. Việc xét vào nội trú theo thứ tự đối tượng ưu tiên nêu trên, nếu còn chỗ sẽ bổ sung các đối tượng khác cho đến khi hết chỗ.

Vietnamese