Văn bản

Số hiệu Ngày văn bản Trích yếu Ngày có hiệu lực File đính kèm
Chi tiết 74-CV/BTGĐU 27/10/2020 Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc Thống nhất Việt Nam, Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 27/10/2020 Tải file
Chi tiết 71-CV/BTGĐU 20/10/2020 Tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP. Hà Nội 20/10/2020 Tải file
Chi tiết 66-CV/BTGĐU 15/10/2020 Tuyên truyền về Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ Thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 15/10/2020 Tải file
Chi tiết 60-CV/BTGĐU 07/10/2020 Tài liệu tuyên truyền Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP. Hà Nội 07/10/2020 Tải file
Chi tiết 3747/BGDĐT-PC 23/09/2020 Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2020-2021 về công tác pháp chế 23/09/2020 Tải file
Chi tiết 191/HCTC 31/07/2019 Danh mục văn bản QPPL ban hành trong Quý I,II/2019 có liên quan đến tổ chức và hoạt động của TTHTSV 31/07/2019 Tải file
Chi tiết QT 01/08/2018 Hệ thống quy trình thực hiện tại Trung tâm Hỗ trợ sinh viên - ĐHQGHN 01/08/2018 Tải file
Chi tiết VBQLĐH 01/08/2018 Hệ thống văn bản quản lý điều hành Trung tâm Hỗ trợ sinh viên - ĐHQGHN 01/08/2018 Tải file
Chi tiết ISO 9001:2015 01/08/2018 Hệ thống tài liệu ISO 9001:2015 01/08/2018 Tải file
Chi tiết 1902/HD-ĐHQGHN 08/06/2017 Quyết định ban hành Quy định tổ chức quản lý hoạt động của chương trình học bổng cựu sinh viên ĐHQGHN 08/06/2017 Tải file
Chi tiết 3925/QĐ-ĐHQGHN 27/12/2011 Hướng dẫn quản lý lưu học sinh ở ĐHQGHN 27/12/2011 Tải file
Chi tiết 5248/QĐ-ĐHQGHN 27/12/2014 Quyết định ban hành Quy chế công tác sinh viên tại ĐHQGHN 27/12/2014 Tải file
Chi tiết 50/2007/QĐ-BGDĐT 29/08/2007 Quyết định ban hành Quy định về công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên trong các đại học, học viện, trường ĐH, CĐ, TC chuyên nghiệp 13/09/2007 Tải file
Chi tiết 03/2014/TT-BGDĐT 25/02/2014 Thông tư ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam 11/04/2014 Tải file
Chi tiết 27/2011/TT-BGDĐT 27/06/2011 Quy chế công tác HSSV nội trú tại các CSGD thuộc HTGDQD 10/08/2011 Tải file
Chi tiết 3468/QĐ-ĐHQGHN 09/11/2017 QĐ sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm và chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp trách nhiệm đối với công chức, viên chức quản lý trong ĐHQGHN 09/11/2017 Tải file
Chi tiết 3668/QĐ-ĐHQGHN 15/10/2014 QĐ ban hành quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển VCLĐ trong ĐHQGHN 15/10/2014 Tải file
Chi tiết 163/2013/TTLT-BTC-BNV 15/11/2013 Hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lai, bố trí, miễn nhiệm thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước 01/01/2014 Tải file
Chi tiết 29/2012/NĐ-CP 04/12/2012 Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức 01/06/2013 Tải file
Chi tiết 58/2014/QH13 20/11/2014 Luật Bảo hiểm xã hội 01/01/2016 Tải file
Chi tiết 10/2012/QH13 18/06/2012 Bộ luật lao động 01/05/2013 Tải file
Chi tiết 58/2010/QH12 15/11/2010 Luật viên chức 01/01/2012 Tải file
Chi tiết 158/QĐ-HCTC 09/07/2015 Quyết định ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ các phòng, ban KTX trực thuộc TTHTSV 09/07/2015 Tải file
Chi tiết 52/QĐ-TCCB 07/01/2009 Quyết định về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ và đổi tên Trung tân Nội trú sinh viên thành Trung tâm Hỗ trợ sinh viên 07/01/2009 Tải file
Chi tiết 2619/QĐ-ĐHQGHN 20/07/2015 Quyết định Ban hành quy định về Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên 20/07/2015 Tải file