Quy chế tuyển sinh đại học chính quy tại ĐHQGHN

Ngày 18/4/2023, Giám đốc ĐHQGHN đã ban hành quyết định số 1328/QĐ-ĐHQGHN về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học chính quy tại ĐHQGHN.

Văn bản gồm 03 chương, 25 điều quy định nguyên tắc, yêu cầu, tiêu chuẩn, quy trình, quy định cụ thể về xét tuyển, quyền hạn và trách nhiệm của các bên liên quan trong công tác tuyển sinh đại học chính quy tại ĐHQGHN.

Quy chế này áp dụng đối với các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác tuyển sinh đại học chính quy vào các chương trình đào tạo do Giám đốc ĐHQGHN, Hiệu trưởng các trường thành viên cấp bằng và các chương trình đào tạo liên kết với cơ sở giáo dục nước ngoài do ĐHQGHN cấp bằng, hai bên cùng cấp bằng (không áp dụng đối với tuyển sinh các chương trình đào tạo liên kết do các cơ sở giáo dục nước ngoài cấp bằng).

>>> Chi tiết Quyết định 1328/QĐ-ĐHQGHN

 VNU Media - Ban Đào tạo