ĐHQGHN hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023

Để triển khai hiệu quả nội dung kế hoạch cuộc thi của Thành ủy Hà Nội, tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, Ban Tuyên giáo Đảng ủy ĐHQGHN đề nghị các cấp ủy trực thuộc Đảng bộ ĐHQGHN, Công đoàn ĐHQGHN, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên ĐHQGHN triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về Cuộc thi trên trang thông tin điện tử cấp ĐHQGHN và và đơn vị; vận động, khuyến khích, tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên, giảng viên, học sinh, sinh viên, học viên sau đại học tích cực hưởng ứng tham gia.

Ngày 17/02/2023, Thành ủy Hà Nội đã ban hành văn bản số 133-KH/TU về việc tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Để triển khai hiệu quả nội dung kế hoạch cuộc thi của Thành ủy Hà Nội, tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, Ban Tuyên giáo Đảng ủy ĐHQGHN đề nghị các cấp ủy trực thuộc Đảng bộ ĐHQGHN, Công đoàn ĐHQGHN, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên ĐHQGHN triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về Cuộc thi trên trang thông tin điện tử cấp ĐHQGHN và và đơn vị; vận động, khuyến khích, tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên, giảng viên, học sinh, sinh viên, học viên sau đại học tích cực hưởng ứng tham gia.

Bài dự thi của các tập thể, cá nhân đề nghị gửi về Ban tuyên giáo Đảng ủy ĐHQGHN, địa chỉ phòng B104, Nhà điều hành ĐHQGHN, Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội.

Điện thoại: 0989381332, Email: bantuyengiao_duvnu@vnu.edu.vn

Một số thông tin về cuộc thi:

Mục đích của Cuộc thi

Cuộc thi nhằm khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Thông qua cuộc thi, tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng cho các lực lượng, hình thành mạng lưới rộng khắp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ. Nâng cao chất lượng các tác phẩm chính luận trên báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình và mạng xã hội về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, góp phần bảo vệ, tuyên truyền, lan tỏa đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tập trung vào các nội dung của Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XIII của Đảng; Hình thành nguồn tài liệu phong phú, có chất lượng, có tính chiến đấu cao phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đối tượng dự thi

Là người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, người nước ngoài có bài viết chính luận phù hợp với tiêu chí của Cuộc thi.

Khuyến khích sự tham gia của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trung tâm chính trị cấp huyện, Trường cán bộ của bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; giảng viên, học viên, sinh viên các cơ sở đào tạo Đại học, Cao đẳng; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương; thành viên, đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên của Ban Chỉ đạo 35 các cấp; sĩ quan, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang; cán bộ, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên các cơ quan báo chí, truyền thông của Trung ương và địa phương; đoàn viên, thanh niên của các tổ chức đoàn ở Trung ương và địa phương.

Yêu cầu về tác phẩm dự thi

Tác phẩm dự thi là tác phẩm chính luận bằng tiếng Việt (tiếng dân tộc hoặc tiếng nước ngoài được dịch ra tiếng Việt), thuộc các loại hình: Tạp chí (in hoặc điện tử), Báo (in hoặc điện tử), phát thanh/truyền hình/video clip, đảm bảo quy định về hình thức được nêu trong Thể lệ cuộc thi.

Tác phẩm dự thi phải là tác phẩm sáng tạo lần đầu, chưa từng được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội trước thời điểm phát động Cuộc thi.

Về số lượng tác phẩm dự thi, với các tác phẩm dạng viết, mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi tối đa 02 tác phẩm tham gia dự thi gồm: 01 bài viết chính luận loại hình Tạp chí (Tạp chí in hoặc Tạp chí điện tử) và 01 bài viết chính luận loại hình Báo (Báo in hoặc Báo điện tử). Mỗi bài viết gửi tham gia dự thi gồm bản in (khổ A4) và file mềm (định dạng Microsoft Word).

Với các tác phẩm dạng âm thanh, hình ảnh, mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi tối đa 03 tác phẩm dự thi: 01 tác phẩm loại hình báo nói (phát thanh); 01 tác phẩm loại hình báo hình (truyền hình) và 01 tác phẩm dưới dạng video clip. Mỗi tác phẩm dự thi gồm file âm thanh/hình ảnh và bản in kịch bản văn học (định dạng Microsoft Word).

Chủ đề tác phẩm

Tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay, như: giá trị khoa học, cách mạng và thời đại của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những đề xuất bổ sung, phát triển; bảo vệ, lan tỏa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự nghiệp đổi mới, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay; nhận diện và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ và thực tiễn, kinh nghiệm tổ chức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở các ngành, địa phương, lĩnh vực.

Thời gian

Thời gian nhận bài thi: từ Tuần 3 tháng 02/2023 đến ngày 31/05/2023;

Lễ công bố và trao giải cuộc thi được tổ chức vào tháng 10/2023.

Kế hoạch số 133-KH/TU của Thành ủy Hà Nội

Công văn số 61-CV/BTGĐU của Ban Tuyên giáo Đảng ủy ĐHQGHN

Công văn số 401-CV/BTGĐU của Ban Tuyên giáo Đảng ủy ĐHQGHN

 Ban Tuyên giáo Đảng ủy ĐHQGHN