[Infographic] Khung hành động cho Đô thị ĐHQGHN

Phát triển kinh tế tri thức là nhu cầu bức thiết để Việt Nam thoát bẫy thu nhập trung bình. Với thế mạnh, tiềm năng về trí tuệ liên ngành và động lực mới, ĐHQGHN đã, đang và sẽ tiếp tục xây dựng và phát triển theo hướng đại học nghiên cứu, đổi mới sáng tạo. Với quan điểm đó, Đảng ủy ĐHQGHN nhất trí thông qua Khung hành động cho đô thị ĐHQGHN.

 VNU Media