Ban hành Quy chế công tác sinh viên nội trú tại Đại học Quốc gia Hà Nội

Ngày 16/2/2023, ĐHQGHN ký quyết định số 430/QĐ-ĐHQGHN về việc ban hành Quy chế công tác sinh viên nội trú tại Đại học Quốc gia Hà Nội, quy định gồm 4 chương, 15 điều.

1.Quy chế này quy định những vấn đề chung nhất về công tác học sinh, sinh viên nội trú trong hệ thống Ký túc xá (KTX) của Đại học Quốc gia Hà Nội trực thuộc Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên và một số đơn vị được Giám đốc ĐHQGHN giao nhiệm vụ trực tiếp quản lý các KTX.

2. Quy chế này áp dụng đối với các đơn vị thành viên, trực thuộc ĐHQGHN; KTX thuộc Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên; KTX thuộc một số đơn vị trực thuộc trong ĐHQGHN; KTX xã hội hóa và học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, lưu học sinh, sinh viên quốc tế (sau đây gọi chung là sinh viên) nội trú tại KTX của ĐHQGHN.

3. Những quy định chi tiết về công tác sinh viên nội trú không được đề cập trong Quy chế này do thủ trưởng các đơn vị quyết định.

>>> Tải và đọc chi tiết Quy chế tại đây