Thông báo của nhà trường

THÔNG BÁO

 TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG

Thực hiện Hướng dẫn số 30-HĐ/BTGTW ngày 22/11/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Hướng dẫn số 39-HD/BT

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên ra mắt cuốn cẩm nang sinh viên nội trú bản điện tử.

Ngày 5/11/2021, ĐHQGHN ban hành văn bản số 3460/KH-ĐHQGHN về việc tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ tr

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên, Đại học Quốc gia Hà Nội là đơn vị hành chính sự nghiệp có chức năng tổ chức thực hiện công tác quản lý, phục vụ học sinh, sinh viên, học viên cao học,

Với mục đích kiểm soát chặt chẽ và ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 xâm nhập vào các đơn vị; đồng thời đảm bả
Ban Tuyên giáo trung ương vừa có kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 'Biên cương Tổ quốc tôi',
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến nhanh, phức tạp tại một số địa phương trong đó có Thành phố

Pages